REGULAMIN LICENCJA USŁUGI SAMODZIELNEJ

Regulamin udostępniania usługi sklepów internetowych na czas oznaczony oraz pomocy technicznej.

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Meteoryt sp. z o.o. , usługi polegającej na udostępnianiu na serwerach Meteoryt sp. z o.o. Użytkownikom na czas oznaczony oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu pomocy technicznej dotyczącej jego wykorzystania.
Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na czas oznaczony oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, w tym jego zaktualizowanych wersji oraz udzielaniu pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania na serwerach Meteoryt sp. z o.o.;
Serwis – serwis internetowy www.asystentonline.pl, prowadzony przez Meteoryt sp. z o.o.;
Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego;
Oprogramowanie (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), służący do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany przez Meteoryt w ramach Usługi świadczonej na podstawie Regulaminu;
Asysta – wsparcie techniczne Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania;
Meteoryt – organizator Serwisu, tj. Meteoryt sp. z o.o., działająca pod adresem ul. Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno;
Usługa – usługa świadczona przez Meteoryt na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy (regulaminu);
Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi oraz usług Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnią osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3 Oprogramowanie Sklepu internetowego.

Meteoryt oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source).
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania Sklepów internetowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

§4 Postanowienia wstępne

Użytkownik, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie Usług po upływie okresu testowego, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora usługi rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 10-dniowego) terminu. Dalsze korzystanie z Oprogramowania przez Konsumenta pomimo odstąpienia od umowy będzie stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Meteoryt do Oprogramowania.
Korzystanie z Usługi wymaga uregulowania opłaty przewidzianej w obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi cenniku, po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zamówienia oraz wypełnieniu formularz zamówienia.
Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu poprzez formularz na stronie.
W trakcie składania zamówienia – do momentu przesłania formularza zamówienia – Użytkownik posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Meteoryt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do logowania w Serwisie oraz panelu administracyjnym sklepu internetowego Użytkownika.
Przed skorzystaniem z odpłatnej Usługi Użytkownik ma prawo nieodpłatnie, przez okres 14 dni testować wersję próbną Oprogramowania, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i respektowania jego postanowień.
Zakazane jest umieszczanie w Sklepach internetowych prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
- naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich; ,
- godzących w dobra osobiste osób trzecich;,
- sprzecznych z dobrymi obyczajami,
- mających charakter pornograficzny,
- innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Meteoryt nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w sklepach internetowych zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Meteoryt przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.
Meteoryt oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumentów. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania.
Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
- Internet Explorer do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
- Mozilla Firefox do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
- Google Chrome do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

§ 5 Szczegółowe warunki świadczenia Usługi

W ramach udzielonej przez Meteoryt odpłatnej i niewyłącznej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania sklepu internetowego poprzez panel administracyjny udostępniony przez Meteoryt.
Na potrzeby instalacji Oprogramowania Użytkownikowi zostaje udostępniony w Serwisie specjalny klucz instalacyjny – do pobrania przez Użytkownika.
Oprogramowanie może zostać zainstalowane w ramach jednej domeny internetowej Użytkownika, którą Użytkownik zobowiązany jest wskazać Administratorowi. Domena ta może zostać zmieniona przez Użytkownika. O zamiarze zmiany domeny, w ramach której Użytkownik planuje kontynuować korzystanie z Oprogramowania, Użytkownik zawiadamia Serwis drogą e-mailową. W takim przypadku Użytkownikowi zostaje udostępniony nowy klucz instalacyjny umożliwiający instalację Oprogramowania w ramach nowej domeny.
Użytkownikowi przysługuje prawo:
korzystania z Oprogramowania w okresie obowiązywania umowy, wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem;
Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest umieścić w sklepie internetowym prowadzonym przez niego z wykorzystaniem Oprogramowania informację, że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Meteoryt poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu widocznego napisu „sklep internetowy Meteoryt.pl” oraz linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową Meteoryt. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Użytkownika prawa korzystania z Oprogramowania.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku samodzielnego wprowadzenia przez niego zmian w Oprogramowaniu w zakresie jego wyglądu lub funkcjonalności, udostępniane przez Meteoryt zaktualizowane wersje Oprogramowania mogą nie współdziałać ze zmodyfikowanymi przez Użytkownika plikami szablonu. W takiej sytuacji Użytkownik nie ma prawa żądać od Meteoryt dostosowania zaktualizowanych wersji Oprogramowania do zmodyfikowanych przez siebie plików.
Meteoryt nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu Oprogramowania spowodowane niepoprawnym wykorzystywaniem przez Użytkownika funkcjonalności Oprogramowania, od których zależy jego stabilność i jakość działania.
Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej:
udostępnianie Użytkownikowi zaktualizowanych wersji Oprogramowania oraz
wsparcie techniczne Użytkownika w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania – polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w okresie abonamentu usługi od daty udostępnienia Użytkownikowi pierwszej wersji Oprogramowania. Asysta w zakresie wsparcia technicznego nie przysługuje Użytkownikowi w sytuacji, gdy problemy z Oprogramowaniem wystąpiły w wyniku jego modyfikacji przez Użytkownika.
Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do logowania w panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania Meteoryt.
W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Meteoryt ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna). Prawo to wygasa w przypadku niezgłoszenia błędu Meteoryt w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia przez Użytkownika ostatniej wersji Oprogramowania oraz w sytuacji, gdy problemy z Oprogramowaniem wystąpiły w wyniku jego modyfikacji przez Użytkownika.
Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Zasady płatności są następujące:
opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w cenniku obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi – w opłacie tej mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania w okresie trwania abonamentu od udostępnienia Użytkownikowi Oprogramowania oraz opłata z tytułu Asysty świadczonej w okresie abonamentu od udostępnienia Użytkownikowi Oprogramowania;
opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz opłata z tytułu Asysty, świadczonych w kolejnych okresach abonamentowych po upływie wcześniej wykupionego abonamentu usługi od udostępnienia Użytkownikowi pierwszej wersji Oprogramowania pobierane są w wysokości określonej w cenniku aktualnym na dzień ostatniego dnia roboczego poprzedniego okresu abonamentowego świadczenia usługi na rzecz tego Użytkownika. W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach Umowy, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy cennik obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno.
W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Użytkownik uzyskuje licencję na ograniczonego w czasie korzystania z Oprogramowania oraz Asysty. Korzystanie z Usługi może być połączone z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – usługi Serwera usługi Domeny internetowej oraz usługi Indywidualnej szaty graficznej – na warunkach określonych w regulaminach dotyczących tych usług.
Odpowiedzialność Meteoryt z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi ogranicza się do równowartości opłaty z tytułu jej wykonania określonej w cenniku aktualnym na dzień wystąpienia szkody. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.
Meteoryt nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:
jego zmodyfikowaniem przez Użytkownika;
jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym nieprawidłowym administrowaniem na serwerze zewnętrznym (jeżeli została udostępniona wersja oprogramowania na wskazany serwer);
wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika;
wadliwym współdziałaniem Oprogramowania z zewnętrznymi systemami programistycznymi w przypadku nieskorzystania przez Użytkownika z opcji aktualizowania Oprogramowania;
działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Meteoryt lub siły wyższej.

§ 6 Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.
Organizator zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych..
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi.
Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach.
Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu.
W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika,
numer ewidencyjny NIP lub inny numer ewidencyjny Użytkownika,
miejsce zamieszkania Użytkownika,
adres poczty elektronicznej Użytkownika,
numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika.
Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
Organizator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Organizator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z usługi,
tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.
Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
W przypadku gdy Organizator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez panel obsługi Klienta, dostępny pod adresem asystentonline.pl
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: bok@shoper.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 89 623 26 22
Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z usługi Hostingu było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi.
dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez Organizatora ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).

§ 7 Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług
2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy pomoc@meteoryt.pl
3. Meteoryt rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną.

§ 8 Postanowienia końcowe

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
W przypadku jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników korzystających już z Usługi, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: ul. Lomżyńska 18,12-100 Szczytno
Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim.
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.
Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załóż swój własny sklep internetowy bez zobowiązań na 30 dni!


.asystentonline.pl